Elektrik Makineleri Deney Seti Alımı - 1 (bir) adet

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına dayanılarak Açık Eksiltme İhale Usulü 1 (bir) adet Elektrik Makineleri Deney Seti ihale edilecektir.

1-İdarenin  KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ
a) adresi : Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9 42080 Meram/KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332.2235400 / 312.2194436 Fax: 332.2235490 / 312.2194581
c) elektronik posta adresi (varsa) : www.gidatarim.edu.tr
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Makineleri Deney Seti, 1 (bir) adet
b) teslim yeri

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram/KONYA

c) teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

  Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 adresi Rektörlük Toplantı Odası Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati : 27.01.2020 tarih Pazartesi günü, saat 14,00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uyulacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

6.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.1.1. Teknik şartnamede istenen yeterlilik belgeleri ihale dosyasında sunulacaktır.

6.1.2.Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

6.1.3.Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir. (Teknik şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır.)

6.1.4. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8.1. Yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler ;

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,

Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge, ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9-İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram / KONYA adresinde görülebilir ve 100.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
(Denizbank Konya Ticari Şubesi TR810013400000992624300001)

10-Teklifler, 27.01.2020 tarih Pazartesi günü, saat 14,00e kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

14- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1361 Teknik Şartname Eki indir