Laboratuvar Cihaz Alımı 20 Kalem 21 Adet

Yükseköğretim Kurulunca 26.04.2020 tarih ve 31110 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 2 inci bölümünde yer alan 16 ıncı maddesine dayanılarak Açık İhale Usulü ile LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 20 KALEM 21 (Yirmibir) ADET (Ekli Liste) ihale edilecektir.

 

1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi

: Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9  42080 Meram/KONYA

b) telefon ve faks numarası

:Tel: 332.223 54 25  Fax: 332.223 54 90

c) elektronik posta adresi (varsa)

: www.gidatarim.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 20 KALEM

  21 (Yirmibir) ADET (Ekli Liste)

b) teslim yeri

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

  Melikşah Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA

c) teslim tarihi

: İşe başlama tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim günü

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 adresi Rektörlük Toplantı Odası Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati

: 16/09/2021 Perşembe günü Saat: 10:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uyulacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Cihazda yer alacak ürün ve ekipmanın tümü CE belgeli olmalıdır.

4.3.2.Teklif veren firma Türkiye Distribütörü olmalı veya Distribütörün verdiği yetki belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;    

      Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit amacıyla,

4.4.1.Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2.Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir. (Teknik şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır.)

4.4.3.Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.4.Cihazlara ait teknik şartnamede istenen belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.1. Yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler ;

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,

Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge, ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7-İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram / KONYA adresinde görülebilir ve 100.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
(Denizbank Konya Ticari Şubesi TR810013400000992624300001)

8-Teklifler, 16/09/2021 Perşembe günü Saat: 10:00’a  kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2073 CİHAZ LİSTESİ Eki indir
2073 FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 ANALİTİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 BERNOULLI DENEYİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 CLEVENGER DÜZENEĞİ 500 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 ÇİFT BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİ DENEY DÜZENEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 DİGİTAL KONTROLLÜ ROTARY EVAPORATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 DİJİTAL MİKROMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 EV TİPİ KURUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 FİLTRE PRESS TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 KABA TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 MİKRODALGA FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 MİKSER TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 OCAKLI FIRIN TEKNİK ŞARTNAME Eki indir
2073 ÖĞÜTÜCÜ DEĞİRMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 POLARİZER TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 SOXHELET SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 SPEKTROKOLORİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 TERMOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 ULTRA SAF SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir
2073 ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ Eki indir