Güvenlik Görevlisi Hizmet işi 5 (beş) Adet Silahsız

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç bendi gereğince Açık Eksiltme İhale Usulü ile Güvenlik Görevlisi Hizmet işi  5 (beş) Adet Silahsız ihale edilecektir.

 1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

 a) adresi

: Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9  42080 Meram/KONYA

 b) telefon ve faks numarası

:Tel: (0332) 223 54 00 Fax: (0332)223 54 90

 c) elektronik posta adresi (varsa)

: www.gidatarim.edu.tr

 2-İhale konusu malın

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

: Hizmet Alımı

 Güvenlik Görevlisi Hizmet işi  5 (beş) Adet Silahsız

 

 b) teslim yeri

:Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA

 c) teslim tarihi

: İşe başlama tebliğinden itibaren

 3-İhalenin

 

 a) Yapılacağı yer

:Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 adresi Rektörlük Toplantı Odası Meram/KONYA

 b) Tarihi ve saati

: 03.03.2020 Salı günü Saat: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu mektubu

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.(Teknik Şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır)

4.5. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

4.5.1. Özel Güvenlik Hizmeti

4.5.2. Silahlı veya Silahsız Güvenlik Hizmeti

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.1. Yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler ;

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,

Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge, ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  1. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir ve 100,00 TL.- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 100,00 TL.- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

(Denizbank Konya Ticari Merkez Şubesi TR 81 0013 4000 0099 2624 3000 01)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. Teklifler, 03/03/2020 Salı günü saat 14:00 ’e kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
  2. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
  3. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.