Öğretim Üyesi Alım İlanı

(12 Ekim 2020 tarih ve 31272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümüne 1 (bir) adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını biyokimya alanında almış olmak. Antibakteriyel organik ve inorganik (nano) malzemelerin geliştirilmesi ve karekterizasyonu konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.


Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından  4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren şahsen ya da posta yoluyla 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Son başvuru: 26 Ekim 2020
  • Adayın bilimsel çalışmaları “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.
  • Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
  • İlgili bölümün eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak adayların 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
  • Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması ya da askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İletişim: Telefon: 0332 223 5423; e-posta: personel@gidatarim.edu.tr