Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlarda Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Yaptırmak İsteyen Adayların, Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçişleri Hakkında

Klinik psikoloji tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen adayların tezsiz programdan tezli programa geçiş yapılıp yapılamayacağı ile ilgili tereddütlerini gidermek amacı ile Konya gıda ve tarım üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 15/2. maddesi  aşağıdaki gibidir.
 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir. Ders muafiyetleri ilgili EABD’nin kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.

(2) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçiş ile ilgili kabullere bağlı olarak Üniversiteye ödenecek eğitim ücretinin muafiyeti için Mütevelli Heyetin onayı gerekir.

Özet olarak;

1- 2.5 not ortalamasını sağlamak

2- ALES sınavından en az 55 puan almak gerekir.

Önemli Not:
Ücretler tezli/tezsiz klinik psikoloji yüksek lisans programında paket programı (2 yıllık eğitimin tamamını kapsamaktadır.)