Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Doküman No.

Revizyon Tarihi/No

KVK-09

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ
 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, Üniversite’yi telefon ile arama yoluyla üzerinden iletişime geçen kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak saklanacak, işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

1. İLGİLİ KİŞİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’nin resmi iletişim adreslerinden Üniversite ile iletişime geçen tüm gerçek kişilerdir.
 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLER VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz (ad-soyadı, iletişim bilgileri, öğrenci ise öğrenci numarası, okuduğu bölüm/fakülte, telefonda iletmiş olduğunuz her türlü bilgi, çağrı merkezi kayıtları) aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Üniversite’nin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması veya koruması, gerektiği noktada geri dönüşlerin sağlanması amaçları ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde Üniversite tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; bizzat veri sahibinin çağrı merkezimizle yapmış olduğu görüşmeler esnasında kişisel verilerini paylaşması ve yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle işlenmektedir. İşbu süreçte elde edilen çağrı merkezi ses kayıtları 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği 3 yıl boyunca saklanacak olup ardından kanunen gerekmesi halinde silinecektir.
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve diğer Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarına sahiptir. Kişisel verileriniz ile alakalı haklarınız ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye www.gidatarim.edu.tr’den ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu        : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Adres                         : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya

Telefon                       : 444 48 83

E-posta                      : kvk@gidatarim.edu.tr