Öğretim Üyesi Alım İlanı

(27/01/2020 Tarih ve 31021 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Makine öğrenmesi konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektronik haberleşme konularında çalışmaları bulunmak.  İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve Doçentlik/Profesörlük belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından profesörlük başvurusu için 6 Adet  (ayrıca 6 adet CD) doçentlik başvurusu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

  1. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
  2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Adli Sicil belgesi
  4. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca doçentlik sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.
  5. Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi
  7. İlgili bölümlerde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmeleri gerekir.
  8. Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları

 

Daha fazla Bilgi için: 0 (332)   223 5423 - 223 5488 e-posta: personel@gidatarim.edu.tr
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ